ОНЛАЙН - БУХГАЛТЕР 1.0 КУРСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
КУРАТОРМЕН ТАРИФІНДЕ 10 ТІКЕЛЕЙ
ВЕБИНАРЛАР 1 САҒАТТАН.1. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП. КІМГЕ НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ?


Сабақ 1. Есептің негізгі міндеті. Бухгалтериянығ
негізгі қолданушылары.

Сабақ 2. Есептік саясат

Сабақ 3. Есеп туралы негізгі түсінік. Актив және пассив

Сабақ 4. Бух есептің счеттары.План счетов.

Сабақ 5. Екілік жазба. Проводкалар жазып үйрену.

______________________________________________________________

2. АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЕСЕБІ -Учет денежных средств

Сабақ 1. Қолма-қол ақша есебі Учет наличных денег

Сабақ 2. Қолма-қол ақшасыз есеп Учет безналичных денег

Сабақ 3. Шетелдік валюта есебі Учет иностранной валюты

Сабақ 4. Ақша қаражаттарының инвентаризациясы
Инвентаризация денежных средств

________________________________________________________________

3. ТАУАР-МАТЕРИАЛДАР ЕСЕБІ Учет запасов.

Сабақ 1. Материалдар есебі / Келу, орын ауыстыру/ жою -
Учет материалов: поступление, списание, перемещение.

Сабақ 2. Тауар есебі Сату/ жою/ сатып алу Учет товаров:
поступление, реализация, списание

Сабақ 3. Тауар-материалдардың өзіндік құндылығы
Себестоимость ТМЗ

Сабақ 4. Тауар-материалдардың инвернтаризациясы
Инвентаризация ТМЗ

Сабақ 5. Есептік саясат. Учетная политика

Сабақ 6. Тәжрибе
_____________________________________________________________

4. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ЕСЕБІ
Учет Основных средств и НМА


Сабақ 1. Негізгі құралдар туралы жалпы түсінік
Понятие основных средств и НМА

Сабақ 2. Негізгі құралдарды сатып алу
Учет поступления основных средств и НМА

Сабақ 3. Негізгі құралдардың амортизациясы
Амортизация основных средств

Сабақ 4. НҚ жөндеу және модернизациялау
Ремонт и модернизация основных средств

Сабақ 5. НҚ сату/беру/ сыйлау Выбытие основных средств

Сабақ 6. НҚ инвентаризациясы Инвентаризация ОС

Сабақ 7. Есептік саясат Учетная политика и
практические задачи

_____________________________________________________________

5. Дебиторлық есеп жүргізу. Есепайырысу.
Учет расчетов с дебиторами


Сабақ 1. Дебитор туралы жалпы түсінік
Понятие дебитора. Дебиторская задолженность.

Сабақ 2. Сатып алушымен есеп айырысу
Расчеты с покупателями

Сабақ 3. Есеп берушілермен есеп айырысу
Расчеты с подотчетными лицами

Сабақ 4. Аванстар Авансы

Сабақ 5. Басқада дебиторлық қарыздар
Прочая дебиторская задолженность.

Сабақ 6. Акт сверки Акт сверки. Инвентаризация.

Сабақ 6. Есептік саясат. Учетная политика
____________________________________________________________


1 АЙ КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ

6. Кредиторлық есеп жүргізу. Есепайырысу.
Учет расчетов с кредиторами.


Сабақ 1. Кредитор туралы жалпы түсінік
Кредиторлық қарыз Понятие кредитора.
Кредиторская задолженность.

Сабақ 2. Сатушылармен есеп айырысу
Расчеты с поставщиками

Сабақ 3. Алынған аванстар Авансы полученные.

Сабақ 4. Басқа да кредиторлық қарыздар
Прочая кредиторская задолженность.

Сабақ 5.Өзара есеп айырысу Инвентаризаиясы
Дебиторлық және кредиторлық қарыздар
Акт сверки Взаиморасчеты. Инвентаризация
Дебиторской и Кредиторской задолженности.
Акты сверок.

____________________________________________________________

7. Персоналмен есеп айырысуды есепке алу.
Учет расчетов с персоналом.


Сабақ 1. Персоналмен қарым қатынасты құжаттандыру
Оформление взаимоотношений с персоналом.

Сабақ 2. Айлық жалақы есебі Расчет заработной платы.

Сабақ 3. Іссапарларды тіркеу Оформление командировок

Сабақ 4. Еңбек демалысын тіркеу Оформление отпуска.

Сабақ 5. Тәжірибеде айлық/іссапар/еңбек
демалысын есептеуПрактические задачи по
начислению заработной платы и отпускных

_____________________________________________________________

8. Кірістер/шығындар Доходы расходы.Жеке капитал.
Жарғылық капитал.
Собственный капитал. Уставный капитил.


Сабақ 1.Жарғылық капиталды есепке алу.
Учет уставного капитала.

Сабақ 2.Кірістер мен шығыстардың есебі. Есептеу әдісі
Учет Доходов и расходов. Метод начисления.

Сабақ 3.Қаржылық нәтижелерді есепке алу
Учет финансового результата

Сабақ 4. Практика

_____________________________________________________________

9. Бухгалтерлік есеп

Сабақ 1. Бухгалтерлік баланс

Сабақ 2. Кіріс және шығыс туралы есеп беру
Отчет о доходах и расходах.

Сабақ 3. Практика.

____________________________________________________________

10. Қорытынды.

Тәжірибелік сабақ

Тест
2 АЙ КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ
Made on
Tilda